O škole

„Neučíme deti robiť veci správne (to už vedia :)) ) ale vytvárať správne veci….“

Prostredníctvom interaktívnych aktivít približujeme zaujímavým a hravým spôsobom environmentálne témy a procesy obehového hospodárstva. Vysvetľujeme žiakom význam environmentálneho vedomia  a s tým spojené ich uvedomelé konanie smerom k udržateľnému rozvoju na merateľných výstupoch, k zlepšeniu stavu životného prostredia a k zabezpečeniu harmonizácie vzťahu prírody a človeka ako jej súčasti.

Upozorňujeme na dôležitosť environmentálnej výchovy. Komplexný rozvoj osobnosti žiaka staviame na zhode jeho osobných a spoločenských hodnôt, ktorá sa opiera o jeho schopnosť samostatne chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím, v ktorom pôsobí.

Prostredníctvom poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi – nemáme Zemeguľu „B“, pomáhame im poznať a chápať vzťahom človeka k prostrediu prierezovo v rôznych oblastiach.

Náš cieľ je:

1. aby rozumeli súvislostiam medzi lokálnymi a globálnymi problémami,

2. aby poznali vlastnú mieru zodpovednosti vo vzťahu k prostrediu, 

3. aby sa stabilizovali fyzicky a mentálne v prítomnom okamžiku a osvojené zručnosti vedeli preniesť do praktického života.

Pripravujeme a rozvíjame ďalšie súvisiace témy v spolupráci s externými partnermi a zástupcami akademickej pôdy ako napríklad STU BA a VUT Brno alebo náš partner z prostredia VaV – technologický HUB EVECO Brno.

Verím, že koncept blokového vzdelávania v našej „EVOškole“, bude pilotným modelom a príkladom nie len pre našich partnerov a spolupracujúce školy, ale aj pre každého, komu záleží na kvalitnom vzdelávacom programe pre našu budúcu generáciu.

.tím „EVOškolaR