Vzdelávací program

Cieľom EVOškoly je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; vzdelávanie, kultúra, šport, ekológia, ochrana a rozvoj životného prostredia, veda a výskum, podpora zdravotne znevýhodnených osôb, podpora detí a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie ich záujmov a potrieb v súlade s princípmi obehového hospodárstva a aktuálnej klimatickej zmeny.

Ďalším našim cieľom je združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi Regionálnych centier obehového hospodárstva a Komunitných centier za účelom podpory rozvoja regiónu a podmienok motivujúcich mladých ľudí zotrvať a realizovať sa v ňom.

EVOškola má záujem vytvárať podmienky pre uspokojenie potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny a svojich žiakov a študentov. EVOškola sa aktívne podieľa na realizácii vzdelávacích aktivít, činností a podujatí.

Činnosť EVOškoly sa realizuje najmä:

a) organizovaním voľnočasových, záujmových, kultúrnych a športových podujatí a aktivít

b) usporadúvaním seminárov, školení, workshopov a kurzov

c) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami

d) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja životného prostredia

e) organizáciou tvorivých aktivít podporujúcich environmentálne povedomie, a to samostatne, ako aj v spolupráci s inými podobne zameranými organizáciami

f) realizáciou a vydávaním rozličných edukačných materiálov zameraných na oblasť Životného Prostredia a Environmentálnej Výchovy, Vzdelávania a Osvety

g) aktivitami v oblasti vedy a výskumu

h) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi

V spolupráci a prostredníctvom EWOBOX

ponúkame – „Priestor pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú. Pridajte sa k nám. „

S úctou,

Tím EVOškola