Angličtina

Vitajte na hodinách anglického jazyka pod názvom „ CLAPPY“ , kde podtónom a hnacím motorom vo vyučovacom procese sa stáva hudba, piesne, repy, rytmus a tanec.
Učenie prestáva byť mučením a začína sa meniť na jednu veľkú zábavu.. Všetky potrebné témy,(slovná zásoba, dialógy, celé frázy a aj gramatika) ktoré si deti potrebujú osvojovať z učebníc preskáču akoby do piesní, potom do repov a to isté ešte raz, ale už v slovenskom rodnom jazyku…
Vzápätí, akoby zámerne zabúdame na melódie a rytmus a všetko presúvame do hovo- rovej reči. Výsledok? Neuveriteľná rýchlosť osvojovania si cudzieho jazyka!! Deti vôbec netušia, že sa učia.

Deti majú obrovskú kapacitu a potenciál učiť sa cudzie jazyky. Najlepšie výsledky dosiahneme vtedy, keď zapojíme dieťa komplexne: hudba, rytmus a pohyb sú nástroje, ktoré maximalizujú efekt prirodzeného a hravého učenia sa.

Prínosy metodiky vyučovania cez hudbu a rytmiku:

Učenie vychádza z prirodzenej hry:
• Zábavná metóda
• Vyučovanie v pohybe
• Vyučovanie bez zábran a strachu
• Gramatika v repoch a piesňach
• Rýchlosť osvojovania si cudzieho jazyka
• Osvojovanie si celých fráz, dialógov, textov
• Piesne a repy sú v angličtine a následne v slovenčine

Čo sa deje: Komplexnosť procesu učenia je založená na hravosti a jednoduchosti:
• Prenesenie hudobného obsahu do hovorovej reči (u starších detí aj do písomného prejavu)
• Kombinácia drilu (v piesňach a repoch) a analytického myslenia
• Deti sú hudbou ako emocionálnym aspektom motivováné s ľahkosťou príjímať a rozvíjať jazykový obsah

Zrýchľovanie tempa v piesňach znamená, že sa zrýchľuje myslenie detí a naopak, pri spomaľovaní tempa dochádza k utvrdzovaniu si výslovnosti a obsahu textu

Vyučovanie jazykov cez hudbu pôsobí podvedome na rozvoj kognitívnych schopností ( pamäť,pozornosť, reč, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopenia informácií, schopnosť riešenia a posudzovania problémov…).

Nedávne prvé výsledky päťročnej štúdie tímu neurológov dokazujú, že hudba urýchľuje vývoj mozgu u malých detí, a to najmä v oblasti, ktorá je zodpovedná za spracovanie zvuku, vývoj jazyka, vnímanie reči a porozumenie písaného textu. Veľmi dôležité tiež je, že pri speve dochádza k aktivizácii tých častí mozgu, ktoré ovplyvňujú vnímanie a spracovanie emócií, citovosti a empatie.
Pri speve deti prežívajú uvoľnenie a hlbokú relaxáciu.